Ιστορία Ε'


Τα σημαντικότερα γεγονότα - Ιστορική γραμμή


1η ενότητα

2. Οι Έλληνες "κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους.   Παρουσίαση 2  

3. Η ρωμαϊκη αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου.  Παρουσίαση 2  Παρουσίαση 3

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη.   Παρουσίαση 2

2η ενότητα

5. Οι μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας.   daskalosa.eu

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη.  daskalosa

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με εργα τέχνης. daskalosa

8. Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία.  Παρουσίαση 2 (Σουδίας) daskalosa

9. Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολική και δυτική. Παρουσίαση 2 (Σαμούχος)  daskalosa|

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι.  daskalosa

11. Η καθημερινή ζωή και οι γιορτές στο βυζάντιο (1)
      Η καθημερινή ζωή και οι γιορτές στο βυζάντιο (2)  daskalosa

12. Η εκπαίδευση στο βυζάντιο   daskalosa

Επαναληπτικό Quiz (Ανοιχτό σχολείο)
      ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3η ενότητα

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία  daskalosa

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"   daskalosa

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής daskalosa

16. Το Βυζάντινο κράτος μεγαλώνει και φτάνει τα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας  daskalosa

Επανάληψη ενότητας (daskalosa)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από 13έως 16)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ 16 (online ασκήσεις) 
Κριτήριο αξιολόγησης για τα κεφάλαια από 13 εώς 16) 

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών     daskalosa

18. Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου 
      "Ακάθιστος Ύμνος"           Τα όπλα των Βυζαντινών   daskalosa

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες   daskalosa

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι ακρίτες  daskalosa Ο Βασίλειος Διγενής

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους     daskalosa

    
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους.   daskalosa

Επανάληψη ενότητας

    
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΕΦ. 17-22 

5η ενότητα

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονιζονται   daskalosa
      Περίληψη μαθήματος 

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς.  daskalosa Περίληψη (Σαμούχος)

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του.   daskalosa       Περίληψη μαθήματος 

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασικών  daskalosa

 27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων     daskalosa


6η ενότητα

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα       2η παρουσίαση
       Σταυρόλεξο   Περίληψη

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εάφη από την αυτοκρατορία 

       Παρουσιάση 1      Παρουσίαση 2 
30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κων/πολης από τους Φράγκους
       Παρουσίαση 1      Παρουσίαση 2       Σταυροφορίες (βίντεο)   Το σχίσμα του 1054 μ.Χ

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
       Παρουσιάση 1      Παρουσιάση 2     
       Χάρτης με το διαμελισμό της αυτοκρατορίας (με κίνηση)

31.   Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η', τον Παλαιολόγο
      Παρουσίαση 1       Παρουσίαση 2   daskalosa

32. Η Θεσσαλονίκη γνωριζει μεγάλη ακμή    daskalosa           Βυζαντινά μνημεία της πόλης             Η ιστορία της Θεσσαλονίκης σε 10' λεπτά              Η ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από τα έργα του μετρό                  Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Θεσσαλονίκη

33. Οι Οθωμανοι Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη Παρουσίαση 2   Παρουσίαση 3η       Παρουσίαση 4η    Περίληψη τους μαθήματος

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την Πρωτεύουσα    2η παρουσίαση

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
                                      Παρουσίαση          Βίντεο   
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους        Βίντεο   
National Geographic | 1453, η Άλωση της Πόλης (βίντεο)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε' ΤΑΞΗΣ
Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει στους εχθρούς (α' μέρος)     (β' μέρος) 

37. Η βυζαντινή Κύπρος